Skip links

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού «GiANT Heart – Δες έναν αγώνα του Γιάννη από κοντά»

1. Διοργανωτής Διαγωνισμού- Διοργάνωση

1.α. Η εταιρεία με την επωνυμία Gamart Limited, με έδρα στη διεύθυνση MWH Building, Office N.1, Oratory Street, Naxxar, NXR 2504, Μάλτα, και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα από το 2011, όντας αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, διοργανώνει (εφεξής ο «Διοργανωτής») προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Η Gamart (εφεξής ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός GiANT Heart») με διακριτικό τίτλο «Διαγωνισμός».

1.β. Ο Διαγωνισμός θα διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

1.γ. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

1.δ. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς δικαίωμα εναντίωσης αυτών.

1.ε. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού ανά πάσα στιγμή, αναγράφοντας ευδιάκριτα στο κάτω μέρος της σελίδας της, τον αριθμό έκδοσης και την ημερομηνία εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

2.α. Ο διαγωνισμός διαρκεί από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 ως και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:59 π.μ., για να δηλώσουν συμμετοχή οι χρήστες. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στις 11:00 το πρωί μέσω της ιστοσελίδας www.random.org, όπου συμμετοχές από το Instagram συλλέγονται σε κοινή λίστα και κατατάσσονται αριθμητικά βάσει ημερομηνίας υποβολής τους και η γεννήτρια τυχαίων αριθμών αναδεικνύει ένα νούμερο που αντιστοιχεί στο σειριακό αριθμό της συμμετοχής. Η κλήρωση θα αναδείξει 1 νικητή και 3 αναπληρωματικούς νικητές.

2.β. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την λήξη του Διαγωνισμού την 10/11/2022 ή της νέας ημερομηνίας που τυχόν οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού από τον Διοργανωτή, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες μετά του χρονικού αυτού ορίου θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα ούτε δευσμεύουν πλεόν την Εταιρεία.

2.γ. Η Εταιρεία δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της την διάρκεια του Διαγωνισμού ή/και τον χρόνο διεξαγωγής της Κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της Κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στον Ιστότοπό της.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.α. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι:

      i. Έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

      ii. Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

3.β. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Είναι εργαζόμενοι του Διοργανωτή.

ii. Είναι σύζυγοι και συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού των ως άνω εργαζομένων

4. Τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό

4.α. Προκειμένου ο εκάστοτε Συμμετέχων να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνει follow τη σελίδα του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας The GiANT Heart στο Instagram (@giantheart.gr) και να κάνει comment στο post του διαγωνισμού με tag ένα (1) δικό του ακολούθο στο Instagram. Ο καθένας έχει το δικαίωμα περισσοτέρων της μίας συμμετοχής/σχολίου ανά post με την προϋπόθεση στην κάθε απάντησή του να έχει κάνει tag ένα (1) διαφορετικό από κάθε άλλη απάντησή του ακόλουθό του.

4.β. Κάθε φορά που θα ολοκληρώνεται η ως άνω διαδικασία από τον ενδιαφερόμενο, θα προσμετράται ως νέα συμμετοχή του στον Διαγωνισμό.

5. Δώρο Διαγωνισμού

5.α. Ο Διαγωνισμός θα αναδείξει 1 νικητή και 3 αναπληρωματικούς νικητές.

5.β. Το δώρο για τον νικητή που θα αναδειχθεί είναι ένα εισιτήριο για τον ίδιο και ένα για τον συνοδό της επιλογής του για να παρακολουθήσει αγώνα της ομάδας Milwaukee Bucks τον Δεκέμβριο του 2022, σε εντός έδρας τους αγώνα, καθώς και τα αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα μετ’ επιστροφής σε οικονομική θέση (εφεξής «το Δώρο»), καθως και τη διαμονή τους στο Milwaukee.

5.γ. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο εκτός της παράδοσης του στους νικητές. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και βρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ έναντι της Εταιρείας.

5.δ. Η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών θα πραγματοποιείται από το Διοργανωτή ο οποίος δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων.

5.ε. Η Ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την παράδοση του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, η Εταιρεία δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη.

5.στ. Σε περίπτωση που για λόγους εκτός του εύλογου ελέγχου της Εταιρείας ή για λόγους ανωτέρας βίας δεν καταστεί δυνατή η παράδοση στους νικητές του συνόλου ή μέρους του δώρου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το σύνολο ή μέρος του με ένα εναλλακτικό Δώρο.

6. Ανάδειξη των νικητών

6.α. H ανάδειξη των νικητών θα γίνει κατόπιν τυχαίας κλήρωσης παρουσία εκπροσώπων του Διοργανωτή.

6.β. Η εν λόγω κλήρωση της παραγράφου 6.α. θα λάβει χώρα εντός μίας εβδομάδας από τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού άλλως οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα αποφασίσει ο Διοργανωτής κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια αλλά πάντα μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Από την κλήρωση/Διαγωνισμό θα αναδειχθούν 1 νικητης και τρείς (3) επιλαχόντες- κατά τη σειρά ανάδειξής τους- οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαίωμα λήψης του Δώρου μόνο εφόσον ο νικητής ή/και οι προηγούμενοι κατά σειρά κλήρωσης επιλαχόντες χάσουν το δικαίωμα ή αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους.

6.γ. Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την ημερομηνία ανάδειξής τους μέσω email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν συμπληρώσει στην φόρμα συμμετοχής ή τηλεφωνικά στον αριθμό που ομοίως έχουν συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής.

6.δ. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων ειδοποιηθεί ότι έχει επιλεγεί ως νικήτης και δεν απαντήσει στη γνωστοποίηση και συνακόλουθα δεν αποδεχθεί το Δώρο εντός διαστήματος 24 ωρών από την στιγμή της ειδοποίησής του, ο Διοργωντής έχει το δικαίωμα να αποσύρει την επιλογή του ως νικητη και να επιλέξει εναλλακτικό νικητή από τους επιλαχόντες κατά την σειρά κλήρωσής τους. Σε περίπτωση που και ο εναλλακτικός νικητής- επιλαχών αρνηθεί το Δώρο ακολουθείται η ίδια διαδικασία κοκ.

7. Ευθύνη

7.α.  Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στη διάθεση του Δώρου αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων, όπως ενδειτικά κάλυψη εξόδων διαμονής, μεταφορών από και προς τα αεροδρόμια αναχώρησης ή/και προορισμού, ταξιδιωτικής ασφάλισης, εξόδων διατροφής και λοιπών εξόδων κατά την παραμονή στον προορισμό, έξοδα έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων. Ομοίως ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για την εγκυρότητα και την εμπρόθεσμη έκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων και λοιπών σχετικών εγγράφων (ενδεικτικά διαβατήριο, visa, πιστοποιητικό εμβολιασμού, σχετικές δηλώσεις ασκούντων τη γονική μέριμνα σε περίπτωση ανηλίκου συνοδού κλπ).

7.β. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη παραλαβή- αποδοχή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

7.γ. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση αυτού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.δ. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση και την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου.

7.ε. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην Ιστοσελίδα της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωση κάποιων συμμετοχών, καθώς και τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω προβλημάτων δικτύου Internet (ενδεικτικά υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

8. Αποδοχή των όρων

8.α. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής σε αυτόν, παραιτούμενος από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δε θα πρέπει να δηλώνει συμμετοχή, λαμβάνοντας μέρος.

8.β. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους αναγνωρίζουν ότι η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό του Διοργανωτή ή από τις ενέργειες προώθησης αυτού ή από τις ενέργειες προώθησης, δημοσίευσης και προβολής στο παρόν ή στο μέλλον, σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό. Δεν προσβάλλονται προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας ή άλλα δικαιώματα διανοίας ή η περιουσία και η ιδιοκτησία οποιουδήποτε τρίτου.

9. Προσωπικά Δεδομένα

9.α. Με μόνη τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δίνει την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και για τους σκοπούς που στους παρόντες όρους αναφέρονται (κοινοποίηση αποτελεσμάτων).

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

i) Για τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό: ονόμα, επώνυμο, τηλέφωνο και email.

ii) Για τους νικητές: Επιπλέον των ανωτέρω ενδεχομένως να χρειαστεί και αριθμός διαβατηρίου, στοιχεία ταυτότητας ή λοιπά στοιχεία απαραίτητα για την παράδοση του Δώρου (αεροπορικών εισιτηρίων, διαμονής και εισιτηρίων αθλητικού θεάματος).

9.β. Λαμβάνοντας μέρος στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή, ξεκάθαρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή, για τους σκοπούς της προβολής του διαγωνισμού που περιλαμβάνει και των αποτελεσμάτων τους, να χρησιμοποιήσει το όνομά του, μέσω προβολής, δημοσίευσης και αναπαραγωγής στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, συμπεριλαμβανομένου του ιστοτόπου του, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου, όπως το Facebook, το Instagram, του καναλιού του στο YouTube, σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, σε φυλλάδια, εφημερίδες, περιοδικά, δελτία Τύπου κ.λπ., καθ’ όλη τη διάρκειά του ή και μεταγενέστερα και για διαφημιστικούς σκοπούς σε όλα τα Μέσα επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων και των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης οι νικητές δίνουν την ελεύθερη συγκατάθεσή τους για την χρήση φωτογραφιών τους, ηχητικών παραστάσεων ή μαγνητοσκοπήσεών τους σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό για την διαφημιστική εκμετάλλευση και προώθηση του Διαγωνισμού και της παρούσας δράσης.

9.γ. Ο συμμετέχων διατηρεί σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού ή διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων (όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 12-23 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 679/2016) στο e-mail dpo@novibet.com.

9.δ. Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την -ως άνω συναίνεσή του- για συμμετοχή στον Διαγωνισμό ή και τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στο e-mail dpo@novibet.com, παραιτούμενος αντίστοιχα από το δικαίωμα να διεκδικήσει το βραβείο. Η υλοποίηση του παρόντος απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή και μη αυτοματοποιημένες μεθόδου.

9.ε. Ο Διοργανωτής δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για ορισμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.

9.στ. Οι συμμετέχοντες παρέχουν στον Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

This website uses cookies to improve your web experience.
giant-heart-logo_novibet

Συμπλήρωσέ τα στοιχεία επικοινωνίας σου και άφησε την πρότασή σου για το ποιά μπορεί να είναι η επόμενη δράση μας που θα κάνει τη διαφορά.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Explore
Drag